Gebruiksvoorwaarden

I. DOEL VAN DE SITE

De site business.belgium.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de verschillende federale overheidsdiensten en federale overheidsinstellingen in België. 
Met de site business.belgium.be wil de federale overheid u een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie van de federale overheid die op het internet beschikbaar is.
 
De informatie op de site business.belgium.be of op de websites van de federale overheidsdiensten of federale overheidsinstellingen waarnaar de site business.belgium.be u verwijst, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 
Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen de federale overheid te raadplegen. De federale informatieambtenaren kunnen u wellicht helpen bij het vinden van de bevoegde dienst of persoon binnen de federale overheid.
 
Er moet worden benadrukt dat de op of via de site business.belgium.be ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.
 

II. INHOUD EN BESCHIKBAARHEID VAN DE PORTAALSITE

De federale overheid levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de site business.belgium.be verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site business.belgium.be onbeschikbaar zou zijn, zal de federale overheid de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
De federale overheid levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de federale overheid niet garanderen dat de portaalsite volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.
Het zijn de betrokken federale overheidsdiensten en federale overheidsinstellingen die u de informatie aanbieden via de site business.belgium.be. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de site business.belgium.be ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan u de betrokken overheidsdienst contacteren. Indien deze u niet bekend is kan u zich wenden tot de beheerder van de portaalsite. In dat laatste geval zal de beheerder u naar de juiste overheidsdienst verwijzen.
De portaalsite en de websites van de federale overheidsdiensten en federale overheidsinstellingen waarnaar de site business.belgium.be verwijst, kunnen links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover de federale overheid geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De federale overheid kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.
De federale overheid aanvaardt geen aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de portaalsite wordt verwezen.


Procedure gids

De informatie opgenomen in de procedure gids wordt u geleverd door een externe Content Management Systeem beheerd onder de verantwoordelijkheid van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging, Hertogstraat 4, 1000 Brussel.
De Dienst Administratieve Vereenvoudiging levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds Dienst Administratieve Vereenvoudiging contacteren edrladmin@premier.fed.be.

III. COPYRIGHTS

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de site business.belgium.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen. 
De federale overheid en/of anderen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de site business.belgium.be. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de site business.belgium.be kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Aan het gebruik van de site business.belgium.be zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de site business.belgium.be wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.