Richtlijn 2005/36 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

Bent u onderdaan van een land dat li dis van de Europese Unie of van een land dat de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties heeft geratificeerd (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland)? Dan kan u via de richtlijn 2005/36 uw beroepskwalificaties gemakkelijker laten erkennen in België, als u een opleiding heeft gevolgd of ervaring heeft opgedaan in een land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

U wil:

  • zich vestigen in België;
  • regelmatig uw diensten aanbieden in België zonder hier een vestiging te hebben.

Dan moet u vooraf uw beroepskwalificaties bewijzen bij de bevoegde administratie. Als u dat wil, kan u beroep doen op het één-loket (lijst van de ondernemingsloketten) van uw keuze om u daarbij te helpen. Re. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde administratie. De bevoegde administratie vindt u in de lijsten van de gereglementeerde activiteiten in België.

De middelen waarmee u uw beroepskwalificaties zal kunnen bewijzen, zijn uw titels (diploma’s, competentiebewijzen,…), documenten die uw beroepservaring bewijzen, een EG-verklaring of een Europese beroepskaart afgeleverd in uw land van herkomst op basis van de bepalingen in de richtlijn 2005/36.

U wil tijdelijk en incidenteel diensten verrichten in België

Het tijdelijke en incidentele karakter van de dienstverlening wordt geval per geval beoordeeld, met name in het licht van de duur, frequentie, regelmaat en continuïteit van de verrichting.

U moet dan geen beroepskwalificaties bewijzen, behalve voor de activiteiten vermeld in lijst III en voor de activiteiten waarvoor eventueel een voorafgaande verklaring nodig is. Dat kan u nakijken in de uitleg bij uw beroep.

Om van de vrijstelling te genieten, moet u voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 5 van de richtlijn 2005/36 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. U moet kunnen aantonen dat:

  • u op wettige wijze gevestigd bent in een andere Lidstaat van de Europese Unie of in een land dat de richtlijn met betrekking tot de erkenning van beroepskwalificaties geratificeerd heeft (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) om er dezelfde activiteiten uit te oefenen en
  • u een beroepservaring van minstens 1 jaar heeft binnen de laatste 10 jaar in die activiteiten of dat u in orde bent met de toegang tot het beroep in uw land van herkomst, als de activiteit er gereglementeerd is.

Als u zich naar België verplaatst, bent u onderworpen aan:

  • de regels van beroepsuitoefening, aan de reglementaire en administratieve regels in rechtstreeks verband met uw beroepskwalificaties, zoals de definitie van het beroep, het gebruik van titels en de zware beroepsfouten met een direct en specifiek belang voor de bescherming en veiligheid van de consumenten;
  • de disciplinaire bepalingen die in België van toepassing zijn voor wie dezelfde beroepsactiviteit beroepsmatig uitoefent.

Voor meer informatie kan u terecht bij het Assistentiecentrum.

Assistentiecentrum
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid - Dienst Intellectuele beroepen en Wetgeving
North Gate - 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tél.: +32 (0)2 277 93 91
Email: BE_ASSIST@economie.fgov.be